Doktora Programı

Tıp Eğitimi Doktora Programı
Anabilim Dalımızın araştırma ve eğitim etkinliklerinin yanı sıra “hizmet” başlığı altında gruplandırılabilecek diğer işlevi akademik personel yetiştirmektir. 2004 yılında hazırlıklarına başlanan Tıp Eğitimi Doktora Programı’na 2005-2006 güz döneminde iki ve 2006-2007 bahar döneminde iki  ve 2010-2011 bahar döneminde 4 öğrenci alınmıştır.
 
Tıp Eğitimi Doktora Programının amaçları nelerdir?
Program tıp eğitimi alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere ilgili alt başlıklarda gereken yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ile tıp eğitimi alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedeflemektir. 
 
Programın hedef grubu kimlerdir?
1. Tıp Eğitimi Anabilim Dallarında, Birimlerinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan / çalışmayı isteyen hekim öğretim üyesi ve yardımcıları
2. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarda Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim Şubelerinde çalışan / çalışmayı planlayan hekimler
3. Tıp Eğitimi alanında akademik kariyer yapmak isteyen pratisyen / uzman hekimlerdir.
 
Öğrenci kabul koşulları
Yüksek Lisans mzeunu olmak, 20 saatlik bir süre anabilim dalında ve 20 saat kendi başına çalışma olmak üzere programa haftada 40 saat zaman ayırabilmek, YÖK tarafından belirlenen doktora programı için gerekli başvuru koşullarını karşılıyor olmak (E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü http://www.ege.edu.tr/akademik/enstitu.html), EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan öğretim üyelerinin oluşturduğu komisyon tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak.

Doktora Programı Çıktıları

Doktora programının çıktıları 8 temel rol üzerinden 20 ana yetkinlik olarak belirlenmiştir.

1.Mesleğini uygularken alan uzmanı, bilim insanı, profesyonel, danışman, ekip üyesi, iletişimci, yönetici-lider, savunucu rollerini bir arada kullanarak alan ile ilgili konularda etkin, etik ve öğrenme merkezli, nitelikli hizmetler sunabilir.
2.
Alan uzmanı olarak; Tıp eğitimine bilimsel temel oluşturan bilim alanlarının bilgilerini, disiplinler arası bir bakış açısı ile sentez edip farklı eğitim etkinliklerinde uygulayabilir.

3.
Alan uzmanı olarak; Öğrenenlerin gereksinimleri ve öğrenme konusunun doğası üzerinden eğitim ile ilgili uygun eğitici rolünü (aktarma, yönlendirme, yetiştiricilik gibi) seçip etkili şekilde kullanabilir.

4.
Alan uzmanı olarak; Toplumun ve öğrenenin gereksinimleri, konu alanının gereklilikleri üzerinden, amaç- hedef, eğitim yöntemi ve değerlendirme boyutları birbirini destekleyen yeni eğitim programı tasarlayabilir ve mevcut programları güncelleyebilir.

5.
Alan uzmanı olarak;  Eğitimde bağlam, girdi, süreç ve sonuçlar ile ilgili uygun ölçme değerlendirme yöntemleri seçip etkin biçimde uygulayabilir.

6.
Alan uzmanı olarak; Eğitim bilimlerinde ve toplumun ihtiyaçlarında ortaya çıkan değişimlere bağlı olarak öğrenme aktivitelerinde ve eğitim programında değişikliklerin planlayabilir ve uygulayarak öncülük edebilir.

7.
Bilim insanı olarak; Tıp eğitimi alanıyla ilişkili güncel kaynaklara ve bilgilere ulaşır, sürekli olarak izler, yeni bilgi ve uygulamaları kanıta dayalı ilkeleri kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilir, oluşturabilir, hayata geçirebilir, yaygınlaştırabilir, kendi bilgi ve becerilerini güncel tutar.

8.
Bilim insanı olarak; Tıp eğitimi alanında kurumsal, ulusal ve uluslararası projelere ve araştırmalara katılır, planlar, uygular ve sonuçları değerlendirip yayınlar ve bu çalışmaları yürütürken bilimsel ve etik açıdan öğrenciler ve meslektaşlarına model olur.

9.
Profesyonel olarak; Mesleki görev ve sorumluluklarını, insani ve mesleki değerler, etik ilkeler ve mesleki sorumluluklarını ön planda tutarak öğrenen yararına iyi eğitici rol modeli olma bağlamında,  tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirerek, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek, planlama ve uygulamalar gerçekleştirir.

10.
Profesyonel olarak; Tıp eğitimciliği alanındaki mesleki kimliğin gelişimine ve sürdürülmesini etkileyen durumları analiz edebilir, sürekli değerlendirir, araştırma yapar düşünsel, yazınsal, eleştirel bakış açısı geliştirir, deneyimleri üzerine düşünüp sonuçlara ulaşabilir
11.Profesyonel olarak; Tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirir, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek planlama ve uygulamalar yapar.
12.
Ekip üyesi olarak; Alan bilgisinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için diğer disiplinler ile çatışmacı olmayan, uzlaşmacı ve çözüm arayan bir anlayışla işbirlikli çalışmalar yürütebilir, birlikte çalıştığı ve çalışacağı ekip üyelerinin yeri ve sınırlarının farkında  olarak, işbirliğini isteyebilir, kabul edebilir ve kullanabilir.

13.
Danışman olarak; Mezuniyet öncesi, sonrası ve sürekli eğitim programlarının planlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, çağdaş öğrenme model ve yöntemlerin en optimal ve etik yapıda, öğrenen odaklı  bir eğitim kurgusu içine yerleştirilmesi çerçevesinde,  talep olmasa dahi bireylere, kurullara ve kurumlara önerilerde bulunabilir ve gereksindikleri ölçüde danışmanlık yapabilir.

14.
Danışman olarak: Öğrencilerin güçlü yönleri, değerlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirerek onların öğrenme ve akademik başarılarına yönelik danışmanlık yapabilir.

15.
Yönetici-Lider olarak; İçinde yer aldığı eğitim süreçlerini etkileyebilir, etki yaratabilir, heyecan verip harekete geçirebilir, karar verme süreçlerinde yer alabilir ve eğitimle ilgili politikaların oluşturulmasına ve değişime öncülük edebilir.

16.
Yönetici-Lider olarak; Kendi iş süreçlerini, kariyerini ve gelişimini etkili olarak yönetir, diğer tıp eğitimcilerinin gelişimine yönelik farklı ve güçlü yönlerini ortaya koymalarına olanak sağlar ve bu yönde gelişmelerini destekler.

17.
İletişimci olarak; Türkçe ve en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde anlayabilir ve kullanabilir.

18.
İletişimci olarak; Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanarak anlaşılır şekilde paylaşabilir.

19.
İletişimci olarak; Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilir.

20.
Savunucu olarak; İçinde yer aldığı her platformda eğitimin kanıta dayalı zemininde yürütülmesini, eğitimcilerin mutlaka bir formasyon eğitimi almalarını gerekliliğini, fırsat eşitliğini, etik ilkeleri, eğitimin araçsallaştırılmamasını ve piyasalaşmamasını, eğitimde çağdaş yaklaşımlarının savunuculuğunu yapar.
 

Tıp Eğitimi Doktora Ders Programı

 

Dönem

Kodu

Adı

Durumu

Teorik

Uygulama

Kredi

1

117601

Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş

Zorunlu

2

0

2

1

117603

Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi

Zorunlu

4

2

5

1

117605

Tıpta Öğrenme Ortamları

Seçmeli

1

2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Dekanlık Binası Kat 3          35100    Bornova     İZMİR
Tel: +90 (232) 390 1832 - 390 1833
Fax: +90 (232) 343 67 70

tead@mail.ege.edu.tr